Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites en applicaties van BN Media.

Elk bezoek aan de website van BN Media is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’). BN Media kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die BN Media aan de samenstelling van haar websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze website aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. BN Media garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. BN Media behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. BN Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze websites niet hinderen, en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van BN Media of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze websites plaatsen;

Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites hinderen;

Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites;

De beveiliging van onze websites niet ontwijken of hinderen;

Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;

Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Account aanmaken” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat BN Media deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft BN Media enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. BN Media is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, zoals afbeeldingen, teksten, logo's en software zijn eigendom van BN Media of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyright wetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BN Media.

Account aanmaken

Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op één van onze website krijgt u met hetzelfde account toegang tot al onze platformen. Met het aanmaken van een account gaat u uitdrukkelijk akkoord om: correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om BN Media hier per direct van op de hoogte te stellen.

BN Media heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van BN Media in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels bij plaatsen content

Indien u een account heeft aangemaakt en de betreffende website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora etc) zijn spelregels van toepassing.

Zodat onze websites een prettige plek blijven voor iedereen vragen wij u rekening te houden met enkele eenvoudige spelregels:

Wees beleefd

Maak u bekend

Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen

Geef argumenten voor uw mening

Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands

Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen

Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld

Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)

Gebruik geen schuttingtaal

Plaats geen reclame uiting

Plaats geen privégegevens van derden

Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen

Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)

Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.

Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

BN Media sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart BN Media voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt BN Media zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites geeft u BN Media een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Privacy

Deze website is onderdeel van BN Media (KVK-nummer: 55078966). BN Media verklaart hierbij dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden. De e-mailadressen, IP-adressen en eventuele andere persoonlijke gegevens zullen niet zonder toestemming vanuit commercieel oogpunt worden doorgespeeld aan derden, maar kunnen bij ernstig misbruik wel worden doorgegeven aan bepaalde instanties. BN Media is niet aansprakelijk voor de reacties die geplaatst worden op de site.

Cookies

Wij gebruiken cookies (kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst) om uw gebruik van de website te loggen: welke pagina's u bezoekt, hoe vaak en hoe lang. Ook worden cookies gebruikt om uw gegevens te onthouden. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, maar het kan zijn dat dan niet alle functionaliteiten toegankelijk zijn.

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om informatie voor statistische analyse doeleinden te verzamelen. Deze dienst gebruikt zelf ook cookies en kent een eigen privacybeleid, zie: Google privacy policies

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het BN Media account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den Bosch is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.